Meer milieuzones en open haard aan banden: dit zijn de plannen van de Partij voor de Dieren

DEN HAAG - Woningen moeten worden verduurzaamd, met oog voor het energieverbruik, de binnenstad zou gevrijwaard moeten worden van autoverkeer en kraken moet weer een mogelijkheid worden. Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Den Haag!' van de partij. Ook dieren moeten meer ruimte krijgen in de dichtbevolkte stad, daarvoor wil ze onder meer een uitbreiding van hun leefgebieden..
Er is op korte termijn een radicale verandering nodig om de klimaatverandering, de teloorgang van biodiversiteit en de stikstofcrisis aan te pakken. Daarom wil ze de natuur beschermen, maar ook zwerfafval aanpakken en woningen verduurzamen. 'In plaats van bomen kappen gaan we pleinen en daken vergroenen en natuurgebieden beschermen', zo stelt PvdD in haar programma.
'Den Haag kan en moet groener! Den Haag moet een fijne plek zijn om te wonen voor mens en dier. De uitstoot van broeikasgassen, de woningnood en energiearmoede gaan we samen aanpakken', aldus lijsttrekker Robert Barker. 'In plaats van bomen kappen gaan we pleinen en daken vergroenen en natuurgebieden beschermen. En in plaats van prestigeprojecten bouwen, isoleren we woningen en leggen onze daken vol met zonnepanelen. Zo dragen we bij aan een betere wereld.'
Klimaatneutraal Den Haag
Het jaar 2030 is de stip op de horizon voor een klimaatneutraal Den Haag. Dat moet mede lukken door elk gebouw te isoleren en daken vol te leggen met zonnepanelen, daarvoor stelt ze collectieve inkoopacties voor. Ze spreekt van een 'groot potentieel' wat veel dakoppervlak heeft in de stad. Wanneer particulieren, bedrijven of corporaties niet zelf investeren dan pakt de gemeente het voortouw hierin. Nieuw te bouwen panden moeten 'energiepositief' worden en 'meer energie opwekken dan ze gebruiken'.
Gemeentelijke bouwplannen moeten een CO2-budget krijgen, 'wat betekent dat er een limiet wordt gesteld aan de hoeveelheid uit te stoten broeikasgassen om zo binnen de 1,5 graad doelstelling te blijven'.
Klimaatcoaches
Ook bewoners en bedrijven in de stad moeten beter worden geholpen om duurzamer aan de slag te gaan. 'Een team van deskundige en inspirerende klimaatcoaches staat klaar om inwoners en bedrijven te informeren, te enthousiasmeren en te helpen bij verduurzaming.'
Sowieso wil ze dat de gemeente het verduurzamen van huizen hoog op de agenda zet. Dat moet gestimuleerd worden, 'juist in wijken met veel lagere inkomens waar de hoge energieprijzen extra hard aankomen'. Daarbij gaat volgens de partij de aandacht vooral uit naar de Schilderswijk, Moerwijk, Transvaal, Laak, Mariahoeve en Zuidwest waar inwoners moeten worden geholpen om de energiearmoede tegen te gaan. De partij vindt dat de gemeente verhuurders moet ondersteunen bij het verduurzamen van woningen. De open haarden worden, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, in de ban gedaan.
'Geen fossiele warmte'
De warmtepijp (WarmteLinQ) waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt vervoerd komt niet naar Den Haag. 'De aanleg zal leiden tot veel bomenkap en overlast voor omwonenden. Bovendien zorgt WarmtelinQ ervoor dat Den Haag nog decennia vastzit aan fossiele warmte. Wij willen schóne energie in Den Haag.'
Wethouder Klimaat & Biodiversiteit
Om echt werk te kunnen maken van het klimaat pleit de partij voor een wethouder Klimaat & Biodiversiteit. Dat laatste moet versterkt worden, onder meer door grachten schoon te maken en watertuinen aan te leggen. Daarnaast wil ze een verbod op de jacht en stroperij en worden leefgebieden voor dieren in het wild uitgebreid en beter met elkaar verbonden.
'Het leefgebied van dieren in het Haagse Bos wordt vergroot door het overkluizen van de Utrechtsebaan en versmallen en vergroenen van de Laan van NOI en de Benoordenhoutseweg. Ook wordt het Westduinpark beter met de Scheveningse Bosjes verbonden door overkluizing van de Teldersweg. Ook de Nieboerweg, de President Kennedylaan, de Van Alkemadelaan en de Machiel Vrijenhoeklaan vormen belangrijke barrières voor dieren en worden anders ingericht.'
'Afval bestaat niet'
Afval bestaat voor de partij niet: 'Wat wij weggooien is vaak nog om te zetten in iets nuttigs'. Daarom wil ze dat er meer wordt ingezet op hergebruik. 'Dat kan door bakken voor gescheiden afvalinzameling op loopafstand van woningen te plaatsen en door afvalscheidingsstations ook op zondag open te stellen.' Ook moeten inwoners beter geïnformeerd worden over de mogelijkheid tot het scheiden van afval.
Om het zwerfvuil, waaronder bijplaatsingen bij orac's, aan te pakken. 'Er komt meer handhaving en hogere boetes op illegale dump.' Daarnaast wil ze een jaarlijkse opruimdag, moeten scholen, winkels, markten en evenement gestimuleerd worden om afvalvrij te worden en bedrijven krijgen een grotere verantwoordelijkheid: 'Bedrijven worden binnen een grotere straal rondom hun zaak verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfafval dan de huidige 25 meter. Daarnaast betreft deze opruimverplichting niet alleen meer afval dat aantoonbaar door de winkelier is verkocht.'
Op het gebied van afval pleit ze ook voor een andere berekening van de afvalstoffenheffing: 'Inwoners die minder afval aanbieden hebben lagere kosten. Het laten ophalen of wegbrengen van grofvuil wordt gratis tot een bepaalde hoeveelheid.'
Meer thuiswerken en minder autogebruik
De fietser krijgt ruim baan in de stad, net als voetgangers en het ov. 'We zorgen voor veilige fietspaden, zeker op de Grote Marktstraat.' Ook moet de fietser altijd voorrang krijgen op rotondes en kruisingen. Leefstraten en fietsstraten moeten er meer komen in de stad, een auto is dan 'te gast' en moet stapvoets rijden. 'Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer.'
De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven en zelf ook minder met de auto doen. 'Medewerkers van de gemeente, inclusief de raad en het college, worden gestimuleerd om op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen of thuis te werken.' Het thuiswerken moet, waar mogelijk, 40 procent van de tijd gaan gebeuren.
Voor de auto is duidelijk minder ruimte: geen nieuwe parkeerplekken en overbodige plaatsen moeten worden omgevormd tot bredere voetpaden, kleine parken en fietsparkeerplekken. De binnenstad wordt in zijn geheel autovrij: 'Parkeren kan buiten de stad met goede P+R-voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer.'
Wonen in Den Haag
Om het wonen betaalbaar te houden wil ze dat sociale huurwoningen niet meer worden verkocht of geliberaliseerd, 'tenzij deze minstens één-op-één worden vervangen'. Maar ook huur in de vrije sector krijgt zijn beperkingen, 'met als doel lagere huren en een betere kwaliteit'. Daarnaast wil ze dat Den Haag er op gaat aandringen om het kraken van langdurig leegstaande panden weer te legaliseren. Wanneer zo'n pand wordt ontruimd moet de gemeente zich ontfermen over de bewoners.
Hoewel de partij het aantal inwoners van de stad nog ziet groeien stelt ze dat er grenzen aan die groei zitten. 'Om Den Haag leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.' Hoogbouw met verticaal groen ziet ze wel als mogelijkheid, 'als het past in de omgeving'.
Daarnaast ziet ze mogelijkheden om kantoorpanden om te bouwen naar woningen. Pas daarna wordt gekeken naar het bijbouwen aan de rand van de bestaande woonkernen. 'Deze woningen worden dan buiten Den Haag gebouwd.' Daar ziet ze mogelijkheden toe wanneer een deel van de landbouwgrond in Nederland wordt omgezet naar natuur.
Het hele verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is hier te vinden.

💬 Neem contact op! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via het contactformulier!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en achtergronden uit Den Haag? Download onze app en ontvang notificaties bij belangrijk nieuws uit jouw stad!